Historie

  • Svět

Svěřenský fond je ve světě tradičním a velmi rozšířeným způsobem ochrany a správy majetku. Jeho různé podoby (trusty, fiducie, treuhand) jsou napříč kontinenty běžně využívány už více než dva tisíce let. Jedná se původně o řecký institut, který se plně rozvinul až v Anglii, kam se dostal v období římské kolonizace prostřednictvím římského práva. Za nejstaršího možného předchůdce anglosaského trustu lze považovat entail, jehož cílem byla nezcizitelnost nemovitostí tak, aby byly drženy mezigeneračně v rodinných kruzích co nejdéle. V anglosaském právu byl entail zakotven od roku 1286, ale v průběhu 16. století se objevil institut use of land , který byl postupně plně nahrazen současným institutem Trust. Trust je v současné době využíván i v řadě kontinentálních zemí, k čemuž napomohla Haagská konvence z 1. července 1985.

Ta umožňuje zakladateli trustu s rezidentstvím v jednom z členských státu, který nemá vlastní právní úpravu trustu, jeho zřízení podle jím vybraného jiného práva. V současné době byla Haagská konvence mimo evropské státy ratifikována Austrálií a Kanadou.

  • Evropa

Vzhledem k tomu, že trust pochází z Velké Británie, která se řídí anglosaským právním řádem, zavádění tohoto institutu v evropských státech vyznačující se jinou, a to kontinentální právní kulturou, bylo zdlouhavé a komplikované. Významnou roli v zemích kontinentálního práva sehrála Haagská úmluva, která dokáže principy fungování svěřenských fondů pro jiný právní systém popsat, a tím jejich vznik uznat. Konvence nezavádí úpravu trustu do vnitrostátního práva států, které tento institut neznají, ale pouze umožňuje zakladateli trustu s rezidentstvím v jednom s členských států zřídit trust podle cizího práva. Jako první z evropských států zavedlo právo trustu do svého právního řádu Lichtenštejnsko, a to v roce 1926. V Evropě byla konvence dosud ratifikována Itálií, Lucemburskem, Monakem, Maltou, Holandskem, Švýcarskem a Velkou Británií.

  • Česká republika

Svěřenský fond není českému právnímu řádu neznámý. Úpravu svěřenství nalezneme již v rakouském občanském zákoníku z roku 1811. Na území naší země bylo svěřenství hojně využíváno až do 2. července 1924, kdy byl tento institut zrušen a postupně zcela utlumen. Díky tomuto kroku došlo k jeho vymizení z české právní úpravy i povědomí laické veřejnosti po několik generací. Ke znovuzavedení institutu svěřenského fondu do českého právního řádu došlo rekodifikací občanského zákoníku dne 1.1.2014 Zákon č. 89/2012 sb. Vzhledem ke kontinentální právní tradici ČR byl předlohou pro zavedení svěřenského fondu občanský zákoník (Civil Code of Quebec) kanadské provincie Quebec, která má tento právní instrument úspěšně zavedený od 1.ledna 1994. V současné době dochází v ČR k postupnému objevování a seznamování se s institutem svěřenského fondu u odborné i laické veřejnosti.

  • Informujte se o vhodnosti založení Vašeho Svěřenského fondu.
  • Poradíme a přijedeme diskrétně až k Vám, kontaktní formulář
Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána