ZpětÚvodní strana » Svěřenský fond » Využití Svěřenského fondu v praxi

Využití Svěřenského fondu v praxi

  • Účel svěřenského fondu může být veřejně prospěšný, a nebo soukromý.

Svěřenský fond určený k soukromému účelu slouží dle zákona k  prospěchu určité osoby nebo na její památku; takto obecná definice umožňuje fond založit k širokému spektru účelů, včetně zřízení za účelem investování pro dosažení zisku.

Na svěřenský fond lze s ohledem na shora uvedené zjednodušeně nahlížet jako na anonymní majetek bez vlastníka, jehož užitky a při zániku fondu i samotný majetek náleží osobě.

  • Distribuce majetku

Svěřenský fond je vhodným nástrojem při záměru zakladatele za jeho života nerovnoměrně rozdělit užitky z majetku a může sloužit rovněž k  jeho ochraně. Nerovnoměrným rozdělením užitků je myšlena situace, kdy zakladatel hodlá ekonomicky zajistit více na něm závislých osob, ovšem bez možnosti, aby tyto osoby nakládaly s celým majetkem, rozhodovaly o  jeho prodeji nebo měnily výši zakladatelem určených podílů.

Svěřenský fond tak umožňuje vyvarovat se ztráty hodnoty majetku rozmělněním mezi oprávněné dědice stejně jako v případě, že zakladatel hodlá distribuovat svůj majetek ve prospěch širšího okruhu dědiců než je okruh dědiců neopomenutelných ze zákona. 

  • Investice

Další skupina motivů pak bude směřovat především k ekonomickým a  investičním cílům. Zakladateli svěřenský fond přináší široké možnosti v  oblasti diverzifikace rizik, optimalizaci investic či odměňování zaměstnanců. Důležitým faktorem pak bude pro celou řadu zakladatelů anonymizace na straně vlastníka i příjemce majetku.

Svěřenský fond zprostředkuje investorovi nejen již zmíněnou anonymitu, ale také nástroj, jak oddělit investiční majetek od majetku osobního či jiného majetku určeného k podnikání. Zakladatel pak skrze svěřenský fond může spravovat a financovat holdingové struktury bez personální či formální vazby na osobu zakladatele.

  • Alternativa k dědictví

Jak již bylo výše uvedeno, svěřenský fond může být vhodným řešením v  případě zájmu zakladatele nerovnoměrně distribuovat majetek nejen za života, ale rovněž po své smrti.

Tohoto cíle lze dosáhnout dvojím způsobem. Zakladatel může zřídit svěřenský fond pro případ smrti nebo jej může zřídit již za svého života a práva a povinnosti správce, jakožto i osud svěřenského fondu po své smrti jako takového, pak podrobně specifikovat ve statutu svěřenského fondu.

Jelikož je majetek ve svěřenském fondu vyčleněn z majetku zakladatele, není předmětem dědického řízení. Majetek, který obdrží obmýšlený ze svěřenského fondu za života zakladatele, nebude ze stejného důvodu zohledněn v rámci dědického řízení při vypořádání podílů neopomenutelných dědiců.

  • Charitativní účely

Svěřenský fond může být založen rovněž pro charitativní účely a  oblíben bude zejména pro nízkou míru formálnosti a široké spektrum účelů.

  • Informujte se o vhodnosti založení Vašeho Svěřenského fondu.

  • Poradíme a přijedeme diskrétně až k Vám, kontaktní formulář

Definice svěřenského fonduPoradenstvíZakládáníSprávaDohled,  Proč založit Svěřenský fond pro Fyzickou osobu?Proč založit Svěřenský fond pro Rodinu?,  Proč založit Svěřenský fond pro Právnickou osobu?,  Proč založit Svěřenský fond pro Charitu?Reference EURA klientů Svěřenských fondů

Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána