Přínosy

  • Ochrana majetku

Svěřenský fond poskytuje svému zakladateli velmi robustní a dlouhodobou právní ochranu majetku, který vyčlenil do fondu. Tento účelově osamostatněný majetek se dle českého právního řádu stává majetkem bez právní subjektivity tzv. „bez vlastníka“. Díky tomu je i mezigeneračně chráněn před věřiteli a nežádoucími vlivy třetích stran.

  • Ochrana zájmů zakladatele a obmyšleného

Žijeme v době plné protichůdných zájmů a Vaše osobní rozhodnutí může vyvolat negativní reakce okolí nebo úsilí o zvrácení Vaší vůle. Dosažení Vašeho záměru nemusí být proto v dnešním právně náročném prostředí jednoduché. Svěřenský fond je velmi efektní řešení pro uskutečnění Vaší rozličné vůle, která je zanesena do statutu fondu a jeho správce je povinen tento statut bezezbytku naplňovat ve prospěch obmyšlených osob.

  • Dosažení stanovených cílů

K naplnění osobních nebo firemních cílů Vám v některých případech může bránit nedostatečná kvalifikace, schopnosti nebo jen prostý čas z důvodu pokročilého věku. Svěřenský fond s vhodně sestaveným statutem a profesionálním správcem Vám zajistí, že i přes všechny zmíněné aspekty budou Vaše cíle bezezbytku naplněny.

  • Ovládání transferu bohatství

Téměř 76% zakladatelů uvedlo jako hlavní důvod založení svěřenského fondu snahu o zachování majetku a ponechání dědictví s cílem nenarušit transferem majetku vztahy uvnitř rodiny i mimo ni. Obavy z nedostatečné zralosti, veřejných pomluv a negativního vlivu finančního bohatství na pracovní morálku dětí lze řešit vhodně nastaveným statutem fondu. Ten zajistí dostatečnou připravenost i péči o ty, na kterých Vám záleží.

  • Diskrétnost vlastnictví

Ochrana soukromí vlastníka se v současném evropském prostředí zcela vytrácí. U svěřenského fondu jsou vlastnická práva k vyčleněnému majetku uplatňována prostřednictvím určeného správce, díky tomu je identita zakladatele skryta. V případě snah o zmocnění majetku věřiteli, nebo jeho nepřátelské ovládnutí třetí stranou, je toto úsilí zmařeno díky nečitelnosti vlastnictví. Nedostupnost informací o majetkových poměrech přináší zakladateli větší bezpečí a pohodlí.

  • Přenos osobní odpovědnosti

Dle platné české legislativy je osoba, která přijala pověření k plné správě cizího majetku zodpovědná za špatné rozhodnutí, v jehož důsledku poklesne hodnota majetku. Pokud se tedy rozhodnete vykonávat tuto funkci, a to i s patřičnou kvalifikací, můžete svěřený majetek i sebe vystavovat riziku postihu. Přenos odpovědnosti lze řešit založením svěřenského fondu a využitím služeb profesionálního správce, který zajistí svěřenskému fondu nejvyšší odbornou péči. Odpovědnost za pozitivní vývoj jeho majetkové podstaty i řízení fondu je díky tomu přenesena z osoby zakladatele na určeného správce.

  • Omezení rizik a závislosti

V případě využití služeb profesionálního správce svěřenského fondu můžete snadno odbourat závislost na vlastním čase i schopnostech. Případné obavy a rizika spojená s obhospodařováním majetku fondu můžete minimalizovat pověřením několika správců a vytvořením systému vzájemné odpovědnosti, nebo využít kvalifikovaného dohledu nad jejich činností. To zajistí Vašemu majetku dlouhodobý růst a nejvyšší péči.

  • Informujte se o vhodnosti založení Vašeho Svěřenského fondu.
  • Poradíme a přijedeme diskrétně až k Vám, kontaktní formulář

PoradenstvíZakládáníSprávaDohled,  Proč založit Svěřenský fond pro Fyzickou osobu?Proč založit Svěřenský fond pro Rodinu?,  Proč založit Svěřenský fond pro Právnickou osobu?,  Proč založit Svěřenský fond pro Charitu?,  Využití Svěřenského fondu v praxi,  Reference EURA klientů Svěřenských fondů

Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána