ZpětÚvodní strana » Dědictví » Dědické právo dle novely NOZ od 1.1.2014

Dědické právo dle novely NOZ od 1.1.2014

Nový Občanský zákoník platný od 1.1.2014 definuje  dědictví jako  Dědické právo.

 • Definice: 

(1) Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní.

(2) Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele,  kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci.

(3) Komu náleží dědické právo, je dědic, a pozůstalost ve vztahu k dědici je dědictvím.

 • Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe.
 • Pokud zůstavitel/ka (tedy ten kdo zemřel), nezanechal/a závěť, bude dědictví rozděleno tak, jak stanoví zákon. V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manželkakaždý z nich stejným dílem (§ 1635 NOZ) 

 • Pokud zůstavitel/ka sepsal/a závěť, může dědictví rozdělit jinak, než stanovuje zákon. I v takovém případě však neopomenutelní dědicové (§ 1643 NOZ), což je v tomto případě dospělý potomek, musí dostat nejméně 1/4 jeho zákonného dědického podílu, co by dostal, kdyby závěť sepsána nebyla. Kdyby se jednalo o nezletilého potomka, musí dostat nejméně 3/4 jeho zákonného dědického podílu, co by dostal, kdyby závěť sepsána nebyla.
 • Pokud je tedy dědic zletilý potomek (18 a více let) a  zůstavitel/ka (jeho zesnulá matka nebo zesnulý otec) zanechal/a závěť, kde zletilému potomku odkazuje pouze židli a dalším dědicům třeba byt nebo rodinný dům, v tomto případě musí dostat zletilý potomek nejméně 1/4 jeho zákonného dědického podílu, co by dostal, jako kdyby závěť sepsána nebyla. Dědicové, kteří zdědili byt nebo dům musí zletilému potomku jako neopomenutelnému dědici vyplatit peněžní částku rovnající se hodnotě  jeho povinného dílu z celého dědictví.
 • Pokud je tedy dědic nezletilý potomek a zůstavitel/ka (jeho zesnulá matka nebo zesnulý otec) zanechal/a závěť, kde nezletilému potomku odkazuje pouze židli a dalším dědicům třeba byt nebo rodinný dům, v tomto případě musí dostat nezletilý potomek nejméně 3/4 jeho zákonného dědického podílu, co by dostal, jako kdyby závěť sepsána nebyla. Dědicové, kteří zdědili byt nebo dům musí nezletilému potomku jako neopomenutelnému dědici vyplatit peněžní částku rovnající se hodnotě  jeho povinného dílu z celého dědictví.
 • Nový občanský zákoník nezapomíná na  potomky, kteří závětí zesnulého/lé otce/matky nedostali vůbec nic nebo jen třeba židli a stůl a jejich právo na určité plnění od dědiců, kteří dle závěti zdědili vše, co má nějakou hodnotu, což je výhodanevýhoda nového občanského zákoníku..
 • Toto byl příklad jedné velké změny z několika ve vypořádání dědictví platné od 1.1.2014 dle NOZ.
 • Využijte možnosti zřízení Vašeho Osobního svěřenského fondu a nebudete pořebovat závěť.
 • Sveřenský fond Vám pomůže vyřešit vše, při převodu Vašeho majetku z generace na generaci. Je řešením pro dědictví a následným nástupnictvím dědiců ve všem, co nyní vlastníte a ještě za života vlastnit budeteRozsáhlé možnosti pro řešení: "co bude, když už tady nebudu".
 • Jsme členy Komory svěřenských poradců a správců České republiky.
 • Informujte se o vhodnosti založení Vašeho Svěřenského fondu.
Zastupování klientů (dědiců) při dědickém řízení
 • Náš tým specialistů a právníků vytvoří možné návrhy řešení situace, kdy jako dědic (dědicové) řešíte majetek, který Vám má náležet.
 • Na základě Vašich rodinných rozepří vytvoříme návrhy řešení, profesionálně Vás provedeme nejvhodnějším řešením a následnou realizací možných narovnání a smírů.
 • Možnost zastoupení  advokátem ve Vašem dědickém řízení.

Poradíme s dědictvím, přijedeme až k Vám. kontaktní formulář

 • Životní příběhy našich klientů, zde

Definice svěřenského fonduPoradenstvíZakládáníSprávaDohled,  Proč založit Svěřenský fond pro Fyzickou osobu?Proč založit Svěřenský fond pro Rodinu?,  Proč založit Svěřenský fond pro Právnickou osobu?,  Proč založit Svěřenský fond pro Charitu?,  Využití Svěřenského fondu v praxi,  Reference EURA klientů Svěřenských fondů

§ 1491 - § 1593 Pořízení pro případ smrti (dle NOZ)

Pořízení pro případ smrti

§ 1594 - § 1632 Odkaz (dle NOZ)

Odkaz

 1. Zřízení odkazu
 2. Obtížení odkazem
 3. Pododkaz
 4. Náhradnictví při odkazech
 5. Odvolání odkazu
 1. Pododdíl 1: Odkaz věcí určitého druhu
 2. Pododdíl 2: Odkaz určité věci
 3. Pododdíl 3: Odkaz pohledávky
 4. Pododdíl 4: Jiné odkazy
 1. Právo odkazovníka na zajištění
 2. Splnění poslední vůle správcem pozůstalosti

§ 1633 - § 1641 Zákonná posloupnost (dle NOZ)

 1. Odúmrť
 2. První třída dědiců
 3. Druhá třída dědiců
 4. Třetí třída dědiců
 5. Čtvrtá třída dědiců
 6. Pátá třída dědiců
 7. Šestá třída dědiců
 8. Několikeré příbuzenství

§ 1670 - § 1713 Přechod pozůstalosti na dědice (dle NOZ)

Přechod pozůstalosti na dědice

 1. Výhrada soupisu
 1. Správa pozůstalosti
 2. Závěra pozůstalosti
 3. Soupis pozůstalosti
 1. Práva věřitelů před ptvrzením dědictví
 2. Právní účinky výhrady soupisu
 3. Odloučení pozůstalosti
 4. Vyhledání dluhů zůstavitele

§ 1714 - § 1720 Zcizení dědictví (dle NOZ)

Kontaktujte nás pro radu nebo návrh, jak vyřešit dědictví podle Vás. kontaktní formulář

Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána